3/6 - Konfliktipelko on voitettava

Sami Günther, Ari Perkiö, Roni Zidbeck

Kirjoitussarjan pääsivu >>

Edellinen kirjoitus >>

Seuraava kirjoitus >>

Tiimin toimintahäiriöitä on Patrick Lencionin mittavan tutkimustyön ja kokemuksen perusteella yleensä viisi: luottamuspula, konfliktipelko, sitoutumisen puute, vastuun välttely ja tulosten huomiotta jättäminen (Patrick Lencioni, Viisi toimintahäiriötä tiimissä, tarina johtajuudesta, suom. Marja Sevón, Päivä 2014). Suomen teologisen opiston tiimityökurssilla syntyi näistä aiheista opiskelijoiden kirjoituksia, jotka jaamme lukijoiden kanssa kuusiosaisessa kirjoitussarjassa. 

Konfliktien pelolla tarkoitetaan tunnetilaa, jossa konflikti nähdään kielteisenä ja vältettävänä asiana, joka estää tai viivästyttää ongelmatilanteiden ratkaisemista. Mieluummin ollaan hiljaa ja pinnallisesti ystävällisiä, kuin kohdataan ongelma rohkeasti ja avoimesti — silläkin riskillä, että tulee riitaa.

Ongelmat kärjistyvät

Konflikti ei ole vihollinen, mutta sen väistäminen on. Meillä jokaisella on kokemuksia konfliktien pelosta ja siitä, kuinka se syö tiimin sisäistä vahvuutta. Kohtaamme sitä muun muassa perheissä, ystävyyssuhteissa, seurakunnissa ja työporukoissa.

Yleinen konfliktien pelon aiheuttaja on omien tunteiden hallinta, se kuinka käsittelemme tunteemme ja kuinka annamme niiden vaikuttaa ulosantiimme.

Toinen merkittävä konfliktien pelon aiheuttaja on miellyttämisen tarve. Tällöin yritämme pitää tunteet ja mielipiteet omana tieto-namme, varsinkin jos olemme eri mieltä tai jos mielipiteemme saattaisi aiheuttaa erimielisyyksiä.

Ongelmia alkaa ilmetä kun asiat kasaantuvat, jonka seurauksena ne jossain vaiheessa kärjistyvät. Tällöin asiat muuttuvat monesti henkilökohtaisiksi eikä enää kiistellä asioista. Tunteet saavat vallan, keskustelu ei ole hallinnassa ja ilmapiiri on altis loukkauksille.

Hyvät ja huonot

Kaikki upeat ja kestävät ihmissuhteet edellyttävät syventyäkseen hedelmällistä konfliktia. Tällainen konflikti koskee ideologioita ja asioita.

Huonot konfliktit menevät henkilökohtaisuuksiin, jolloin alennutaan jopa solvauksiin. Hyvä konflikti saattaa hetkellisesti viedä aikaa, mutta todellisuudessa se on aikaa säästävää.

Konfliktien pelon vallitessa palaverit ovat tylsiä ja niissä on ilmapiiri, joka suosii epäsuoraa politikointia ja henkilökohtaisuuksia, jopa hyökkäyksiä toista vastaan. Sivuutamme kiistanalaiset aiheet, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä tiimin menestymiselle, emmekä onnistu hyödyntämään tiimiläisten kaikkia mielipiteitä ja näkökulmia. Haaskaamme aikaa ja voimia teeskentelyyn ja persoonien välisten riskien hallintaan.

Johtaja suojelee liikaa

On uskallettava myöntää, että konfliktit ovat hedelmällisiä, vaikka monilla on taipumuksena vältellä niitä.

Jos antaudumme konfliktiin, voimme nähdä palavereista tulevan innostavia ja mielekkäitä, sillä niissä ammennetaan kaikkien tiimiläisten ideoita. Silloin otamme tärkeät aiheet käsittelyyn ratkaisten todelliset ongelmat ja minimoiden politikoinnin.

Jotta tämä voisi toteutua, on toisinaan pengottava haudattuja erimielisyyksiä ja käsiteltävä ne loppuun. Tässä johtajan rooli korostuu, sillä usein juuri johtaja haluaa suojella tiimiläisiä pahalta mieleltä. Se johtaa erimielisyyksien keskeyttämiseen. Näin konfliktien käsittelytaidot eivät kehity.

Johtajan tulisikin antaa tilaa konflikteille ja niiden käsittelyille, mutta pitää myös huolta, etteivät asiat   mene   henkilökohtaisuuksiin. Kun konflikteja syntyy, tulee johtajan muistuttaa niiden olevan tärkeitä ja välttämättömiä luottamuksen syntymisen kannalta.

Vahvempi yhteisö

Meidän ei siis tule välttää ihmissuhteissa syntyviä konflikteja, sillä ne ovat osa elämää. Meidän tulee kuitenkin pitää huolta siitä, etteivät tunteet saa liikaa valtaa. Tunteita ei tule kieltää, vaan ne tulee käsitellä niin, etteivät ne hallitse ulosantiamme.

Annetaan tilaa erimielisyyksille ja keskustellaan niistä. Tällöin voimme tiiminä kasvaa lähemmäs toisiamme. Olemme silloin  vahvempi yhteisö ja pystymme hoitamaan asiat tehokkaammin.


Sami Günther

Ari Perkiö

Roni Zidbeck