0/11 - Johdanto

Simo Lintinen

Meitä on teologisessa opistossa huolestuttanut havaintomme siitä, että tieto hengellisistä perustotuuksista heikkenee uskovien keskuudessa. Olemme halunneet omalta osaltamme vahvistaa ja selkiyttää näitä totuuksia ja laatia yhdessä artikkelisarja, joka on ikään kuin tiivistelmä siitä suuresta Jumalan kertomuksesta, joka sisältyy Raamattuun, Hänen sanaansa.

Ajatus Jumalan suuresta kertomuksesta usein hylätään, sillä siihen uskominen edellyttää myös uskoa Jumalan olemassaoloon sekä ajatuksen siitä, että emme ole täällä iankaikkisessa, aluttomassa ja loppumattomassa, sattumanvaraisessa kiertokulussa, jossa kaikki on aina ollut ja jossain muodossa tulee aina olemaan. Tällaisen yleistyneen ajattelutavan mukaan ei ole olemassa mitään suurta kertomusta. Niinpä olemme ihmisinä vain merkityksettömiä sattuman synnyttämiä olentoja ilman menneisyyttä, päämäärää ja tarkoitusta. Tämän ajatuksen mukaan elämän taustalla ei ole käsikirjoitusta eikä suunnitelmaa. Olemassaolollemme yksilöinä on siten turha etsiä suurempaa mielekkyyttä. Meidän omalla henkilökohtaisella kertomuksellamme, jota kutsutaan elämäksemme, ei myöskään ole siis lopullisessa analyysissä mitään mieltä.

Me uskomme kuitenkin päinvastoin. Ajattelemme mielestämme perustellusti, että on olemassa suuri käsikirjoitus, suunnitelma, joka on Jumalan tekemä ja jota Hän toteuttaa. Voimme kohtuullisessa määrin löytää ja ymmärtää tämän käsikirjoituksen ja hyötyä siitä. Tämä suuren kertomuksen osana myös omalla elämällämme on Jumalan sille tarkoittama mielekkyys, joka on löydettävissä. Olemme siis keskellä tarkoituksellista suurta kertomusta, johon oma elämämme sijoittuu ja josta oma elämämme saa merkityksen ja mielekkyyden. Pohdintamme on siis huippuajankohtaista - ja suuria linjoja vetäessämme samalla myös hyvin henkilökohtaista.

1. Miksi Raamattu?

Millaisia asioita Jumalan suuri kertomus sisältää? Millaisiin kysymyksiin se tuo vastauksia? Ennen kuin kiirehdimme näitä varsinaisia kertomuksemme yksityiskohtia kohti, on kuitenkin hyvä selvittää eräs alustava kysymys. Se on kysymys siitä, millä perusteella valitsemme sen lähteen, josta etsimme näitä vastauksia. Miksi valitsemme Raamatun? Meille uskoville asia saattaa olla itsestään selvyys, mutta meidänkin on hyvä palauttaa mieleen niitä perusteita, miksi nimenomaan Raamattu antaa parhaat vastaukset, luotettavimman kuvauksen.  No, aivan arkisissakin asioissa, puhumattakaan tärkeistä elämän ja kuoleman kysymyksistä, haluamme nojata mahdollisimman luotettaviin lähteisiin ja auktoriteetteihin. Siksi Raamattu! Ensimmäinen artikkelimme avaa teemaa Miksi Raamattu?”

2. Saiko kaikki alkunsa Jumalasta?

Toisena aiheena on selvitettävä kysymys elämän synnystä, siitä että ”Saiko kaikki ja / tai saivatko kaikki alkunsa Jumalasta?” Vain luotettava ja perusteltu vastaus tähän kysymykseen tekee mielekkääksi tai merkityksettömäksi sekä puheen Jumalasta että kaiken sen, mikä oikeaan uskontoon ja terveeseen hengellisyyteen liittyy. Tämä varsinainen Suuri Kertomus alkaa siitä kun Jumala luo maan ihmisen kodiksi, ja siitä kuinka tämä koti turmeltuu ja monien vaiheiden kautta päättyy koko luomakunnan uudistumiseen ja ennalleen asettamiseen. Kertomuksen kertojana on Jumala itse.

3. Kuka ja millainen Jumala on?

Kolmanneksi, luomisen teema herättää puolestaan kysymyksen luojasta itsestään, siitä ”Kuka ja millainen Jumala on”.  Tähän vastaa oppi Jumalasta eli varsinainen teologia. Mitä tarkoittaa se, että Jumala on yksi ja samalla se, että Jeesus on Jumala ja vielä Pyhä Henki on persoona ja Jumala. Miten ilmoitus kolmiyhteisestä Jumalasta on ymmärrettävä?

4. Ihminen Jumalan kuvana?

Neljänneksi, jokainen aikuisuuteen varttunut ihminen on jossain vaiheessa elämäänsä miettinyt ja ehkä ratkaissutkin kysymyksen omasta olemassaolostaan ja yrittänyt saada kohtuullisen käsityksen siitä kuka ja mikä hän on ihmisolentona ja miksi inhimillinen elämä on sellaista kuin se on. Miksi olen toisaalta hämmästyttävän taidokkaasti ja ainutlaatuisesti muodostettu, mutta toisaalta taas niin raadollinen, rajallinen ja turha? Suuri kertomus sisältää osan, ”Ihminen Jumalan kuvana” jossa keskitytään vastaamaan juuri tähän pulmaan.

5. Onko nyt laitaa enää puhua synnistä?

Viides artikkeli ”Onko nyt laitaa enää puhua synnistä?”, käsittelee ihmisen elämän varjopuolta, synnin ja pahuuden ja ihmisen raadollisuuden olemassaolon kysymyksiä.

6. Voittaja vastoin kaikkia odotuksia

Kuudenneksi lähestymme Jumalan suuren kertomuksen keskusta, jossa koko draama saa kulminaatiopisteensä. Tässä leikkauspisteessä taivas ja maa koskettavat toisiaan. Kertomuksen tämä osa kuvaa suuren pelastusoperaation edellytykset ja ennen kaikkea Hänet, joka on tämän pelastuksen keskus – Jeesuksen Kristuksen. Tähän liittyy ydinseikkana kuvaus siitä, kuinka Jumala tulee keskellemme ihmisenä ja kuinka Hän on ”Voittaja vastoin kaikkia odotuksia”. 

7. Vapautemme hinta

Tässä kertomuksen osassa ei voi ohittaa kysymystä siitä hinnasta, jonka vapautemme ja ihmisyytemme ennalleen asettaminen edellytti. Käsittelemme sitä erillisessä seitsemännessä sovitusta koskevassa artikkelissa Vapautemme hinta Sanalla sanoen tämä kertomuksen osa puhuu ihmisen mahdollisuudesta tulla sovitetuksi Jumalan kanssa, pelastuksesta ja sen edellytyksistä. Pelastus alkaa konkretisoitua.

8. Hallitseeko muka Jumala maailmaa?

Kahdeksas Suuren kertomuksen osa ja artikkelimme käsittelee Jumalan valtakuntaa otsikolla Hallitseeko muka Jumala maailmaa?”   Edelliseen teemaan läheisesti liittyy Jeesuksen perustama uusi yhteisö ekklesia, kirkko tai seurakunta.

9. Seurakunta - Jumalan edustusto ajassamme

Yhdeksäs artikkeli kuvaa sen, mikä tämä yhteisö on, miten siihen liitytään ja mikä sen elämässä on keskeistä? Seurakunta - Jumalan edustusto ajassamme

10. Sen hän sanoi siitä Hengestä

Seurakunnan elämän mahdollistaja ja Jumalan valtakunnan todellisuuden esille tuoja on Pyhä Henki, joka artikkelisarjamme kymmenennen kirjoituksen aihe otsikolla ”Sen hän sanoi siitä Hengestä”.

11. Miten Jumala saattaa päätökseen maailman nykyisen historian?

Lopuksi, eli yhdenneksitoista tekstiksi tulee Suuren Kertomuksemme viimeinen luku, joka puhuu siitä, Miten Jumala saattaa päätökseen maailman nykyisen historian”.

Olethan kuulolla!